Poradenství

19.01.2015 20:39
Metodika Ministerstva financí – daňové správy „Podáním učiněným elektronicky se rozumí podání učiněné datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (viz § 71 odst. 1 písm. a) až c) daňového řádu). Účinky elektronického podání má rovněž podání způsobem dle § 71 odst. 3 daňového řádu. „ Začátek formuláře §71 zákona Daňový řád (1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. (2) Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí. (3) Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo...
30.01.2012 07:51
Od 1.1.2012 se zpevněné plochy pozemků stávají předmětem daně z nemovitostí.   Týká se to pozemků, evidovaných v katastru nemovitostí jako "ostatní plocha" nebo "zastavěná plocha a nádvoří", 1.) jejichž plocha nebo část je zpevněná stavbou (= výsledek stavební nebo montážní činnosti), bez svislých nosných konstrukcí (budov) a současně jsou 2.) používané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní (u pozemků zařazených v obchodním majetku vždy).   Zdanění se netýká ploch zpevněných snadnorozebíratelným  povrchem (např. dlažba nebo panely uložené bez podloží nebo v podloží z písku, rozprostřením škváry nebo drtě na povrchu pozemku včetně jeho případného zhutnění, terénních úprav), dále veřejných komunikací a veřejných parkovacích ploch.   V důsledku této změny zákona o dani z nemovitostí je nutné podat dílčí přiznání k dani z nemovitostí, a to do 31.1.2012.  
26.10.2011 13:41
Novelou zákona o dani z nemovitostí dochází od 1.1.2012 ke změně zdaňování zastavěných pozemků. Předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné stavbami (zkolaudovanými, způsobilými a užívanými, dokončenými podle dřívějších předpisů,  byty a nebytovými prostory, dále stavby přehrad, vodních toků, kanalizací, čistíren odpadních vod, na ochranu před povodněmi, k zavlažování a odvodňování pozemků, rozvodů energií a sloužící veřejné dopravě). Zpevněnou plochou pozemku se rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí jako druh „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Zpevněné plochy pozemků nejsou předmětem daně ze staveb. Zastavěné pozemky v rozsahu plochy mimo pozemků pod stavbami patří do „ostatních“ pozemků a sazba daně činí za každý 1 m2 u  zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v...
1 | 2 >>

GPS 49°49’48.52“N 16°57’23.88“E

Účetní a daňová kancelář Dubicko -  Šumperk

MiRyz Soft - ochranná známka pro zpracování dat, poskytování software, vedení účetnictví a ostatní administrativní agendy

1990 - 2010

13.10.2010 se dceřinná firma MiRyz Soft s.r.o. stala finalistou krajského kola soutěže Vodafone Firma roku 2010 Olomouckého kraje a držitelem titulu ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU Olomouckého kraje 2010

Kontakt

Bc. Miluše Rýznarová – MiRyz Soft Nová ulice 304, 789 72 Dubicko tel.: +420 583 449 036 kancelář
+420 583 449 037 osobní linka daňového poradce
ID datové schránky: wpjeuj7
ryznarova.miluse@iex.cz